Regelendringer for dagpenger 1. juli 2019

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Fra 1. juli endres regelverket på dagpenger. Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig. De nye reglene er ikke formelt vedtatt av myndighetene, og vi tar forbehold om at endringer kan komme. Informasjon om dagpenger på nav.no blir oppdatert med nytt regelverk 1. juli.

Viktig om søknadstidspunkt

Fra 1. juli 2019 kan du tidligst få dagpenger fra datoen du har sendt en søknad om dagpenger, og det blir ikke lenger mulig å få innvilget dagpenger tilbake i tid. Det er derfor viktig at du både har registrert deg som arbeidssøker hos NAV og sender søknad om dagpenger senest første dag du er arbeidsledig, for å ikke tape dager med dagpenger.

Nyere inntekt regnes med

Fra 1. juli 2019 blir inntekter du har hatt helt frem til den siste måneden før du ble arbeidsledig tatt med i beregningen når NAV vurderer om du har rett til dagpenger, hvor lenge og hvor mye du kan få i dagpenger. Tidligere har NAV brukt inntektene dine det siste avsluttede året eller de 3 siste avsluttede årene før du fikk innvilget dagpenger. Inntekter du hadde det året du søkte om dagpenger ble da ikke med i beregningen.

Bakgrunnen for endringen er at NAV nå har tilgang på ferskere inntektsopplysninger elektronisk gjennom A-ordningen. Det blir derfor viktig at arbeidsgivere rapporterer inntektsopplysninger innen fristen. Du kan selv kontrollere at inntektene i A-ordningen på skatteetaten.no/mineinntekter. Mener du at inntektsopplysningene som NAV legger til grunn er feil, må du be arbeidsgiveren din rette disse. Du må også gi beskjed til NAV om at opplysningene ikke er riktige.

Ventetiden starter tidligst den datoen du får innvilget dagpenger fra

Du får ikke utbetalt penger for de tre første dagene etter at du har fått innvilget dagpenger, dette kalles «ventetid». Fra 1. juli 2019 vil ventetiden tidligst starte fra den dagen du har fått innvilget dagpenger.

Beregning av arbeidstid

Fra 1. juli 2019 vil perioder med pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller svangerskapspenger fra NAV, og perioder med sluttpakke eller lønn uten arbeidsplikt, telles som arbeid når vi beregner din vanlige arbeidstid.

Unntak fra kravet til å være reell arbeidssøker – ny særregel

Fra 1. juli kan du som deltar i arbeidsmarkedstiltaket "varig lønnstilskudd" og som blir permittert fra stillingen din, bli unntatt fra regelen om å være arbeidsfør. Dette betyr at dagpenger under permittering kan være aktuelt for deg.

kilde: nav.no