Kritisk vurdering av en tekst

Du opplever ofte tekster i aviser, på nettet og i lærebøker som absolutte sannheter gitt av en eller annen autoritet. Disse spørsmålene kan være til hjelp for å forstå intensjonen bak teksten:

1. HVA ER HENSIKTEN?

Vil skribenten informere, skape debatt, underholde eller påvirke? Hvilke motiver kan ligge til grunn? Hvordan kan dette påvirke innholdet og presentasjonen? I hvilken grad stemmer presentasjonen med innholdet? Må en alvorlig nyhet alltid presenteres på en seriøs måte? Hvor tydelig er hensikten framhevet i den skriftlige teksten? Å selge noe, eller påvirke dine meninger? Er hensikten i mottakers interesse? I avsenders interesse? Eller i begges?

2. HVEM ER AVSENDER?

Hvem har skrevet teksten? Er det en privatperson, en reporter, et kommunikasjonsbyrå etc? Hvilke ulike personer har påvirket teksten før den kom på trykk? Redigerer, fotograf, tegner, redaktør…? Hvilke grunner kan forfatteren ha for å skrive dette akkurat nå?

3. HVA ER BUDSKAPET?

Hvilke kilder har forfatteren benyttet? Er budskapet basert på fakta eller på følelser? Presenteres fakta i saken på en flersidig eller ensidig måte? Er noen fakta utelatt? Kan påstandene kontrolleres? Kan budskapet tolkes på mer enn én måte? I så fall hvilke? Er noen av sidene i saken basert på synsing? Finnes det skjulte motiver? Hvordan er språket? Brukes det vanskelige faguttrykk og ord, eller lett forståelige ord? Hva er stiltonen i ordbruken? Påvirker bruk av titler og bilder hvordan budskapet oppfattes?

4. HVEM ER MOTTAKER?

Er saken tilpasset en utvalgt gruppe lesere? Hvordan påvirker de i så fall tekstens utforming og pålitelighet?

Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

VÆR VARSOM-PLAKATEN

1. Pressens samfunnsrolle

1.1 Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2 Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3 Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4 Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5 Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Hele plakaten finner du hos Norsk Presseforbunds nettsted: www.presse.no