MBLs mangfoldsundersøkelse: God kjønnsbalanse i norske medier, nå styrkes fokuset på flerkulturell kompetanse

Publisert

MBLs Randi S. Øgrey under fremleggingen av den ferske rapporten i Pressens hus.

44 prosent av alle ansatte i norske mediebedrifter er kvinner. Det er de redaksjonelle virksomhetene og konsernene som har best kjønnsbalanse med henholdsvis 46 prosent og 52 prosent kvinner. Kun 23 prosent av bedriftene mener de har høy grad av flerkulturell kompetanse, men flere sier nå at de jobber aktivt med å øke dette.

- De siste årene har mediebransjen hatt et bevisst og tydelig fokus på å bedre kjønnsbalansen. Dette ser vi nå resultatet av. Tallene viser at det er god kjønnsbalanse på de aller fleste nivåer, det er spesielt motiverende å se at det nærmer seg god balanse i toppledelsen. Her har bransjen jobbet godt sammen over tid. Nå sier virksomhetene at de vil øke fokuset også på den flerkulturelle kompetansen i bedriftene, det lover godt fremover, sier Randi S. Øgrey, adm.dir. i MBL.

MBLs mangfoldsundersøkelse for 2023 del 1 rapporterer på kjønnsbalanse og flerkulturell kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført blant alle MBLs medlemsbedrifter og NRK. Den gjennomføres for fjerde gang. Undersøkelsen viser at andelen kvinner i ledergruppene i bransjen holder seg stabilt på 38 prosent. Konsernene har totalt sett best kjønnsbalanse, der er det 52 prosent kvinner blant de ansatte. De redaksjonelle bedriftene følger etter med en kvinneandel på 46 prosent.

- Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsing på bedre kjønnsbalanse gir resultater. Fokus, bevisstgjøring og det å sette seg strategiske og tydelige mål bærer frukter, sier Øgrey.

Undersøkelsen viser stabilitet i kjønnsbalanse jevnt over, men når det kommer til nyansatte i redaksjonelle virksomheter går tallene noe tilbake fra 57 prosent til 50 prosent. Tilbakegangen skyldes blant annet at det har vært et særlig høyt fokus på kjønnsbalanse de siste årene og at fokuset nå er flyttet noe over til flerkulturell kompetanse.

Ikke fornøyd med grad av flerkulturell kompetanse i bedriftene

23 prosent av mediebedriftene som deltar i undersøkelsen sier at de opplever at de har høy grad av flerkulturell kompetanse i egen bedrift, det er en økning på 10 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. 29 prosent av virksomhetene jobber i stor grad med å øke denne delen av mangfoldet (+5 prosentpoeng). 47 prosent av bedriftene (-5 prosentpoeng) sier de er lite tilfredse/misfornøyd med det flerkulturelle mangfoldet de har i dag.

- Det er godt å se at det er økning både i antall bedrifter som opplever at de har høy flerkulturell kompetanse og de som i stor grad jobber med å øke det flerkulturelle mangfoldet, men økningen er fra et veldig lavt nivå til mindre lavt. Vi har fortsatt en lang vei å gå, derfor er det godt at bedriftene nå er bevisste og har fokus på dette, sier Øgrey.

På tilfredshet har det i hovedsak skjedd en forflytning fra lav til middels tilfredshet.

Distribusjonsselskapene er fortsatt de beste på å ha mangfold på flerkulturell kompetanse. 82 prosent av disse virksomhetene (+9 prosentpoeng) oppgir at de har høy grad av flerkulturelt mangfold. Det er fortsatt stor avstand ned til de andre kategoriene, men den krymper. Konsernene og trykkeriene er de som øker mest og 29 prosent av konsernene opplever nå at de har høy grad av flerkulturell kompetanse. Dette er en økning på 12 prosentpoeng. I 2021 var det ingen trykkerier som opplevde høy grad av flerkulturell kulturell kompetanse, nå er denne andelen økt til 38 prosent. De redaksjonelle bedriftene er de som ligger lavest på 12 prosent, men også her er det en økning på 9 prosentpoeng. Det er kun trykkeriene som i stor grad opplever økt tilfredshet med sitt mangfold på flerkulturell kompetanse. De andre virksomhetene har en stabil utvikling eller en tilbakegang.

- Dette forteller oss at bransjen ikke på noen som helst måte mener de er i mål med arbeidet om å øke den flerkulturelle kompetansen. Nå er det viktig at vi styrker fokuset og sammen jobber for å løse utfordringen, sier Øgrey.

MBLs mangfoldsundersøkelse 2023