Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Arbeidsrett

Som medlem av MBL har din bedrift rett på fri juridisk bistand. Det omfatter primært arbeidsrettslige problemstillinger. Imidlertid ytes det også rådgivning på tilgrensede rettsområder.

MBL yter bistand innen: 

Individuell arbeidsrett:

-      Ansettelser – fast og midlertidig ansettelsesforhold, arbeidstidsbestemmelser, inn og utleie av arbeidskraft, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelser mv.

-      Videre bistår vi blant annet i saker vedrørende ferielovens bestemmelser, sykepenger, lov om permittering og personopplysningsloven.

-      Rettssaker vedrørende oppsigelser og avskjed vil føres av advokater i MBL eller i NHOs Arbeidsrettsavdeling. Ta kontakt med MBL for mer informasjon om kostnader/satser.

Kollektiv arbeidsrett

MBL gir videre fri bistand vedrørende kollektiv arbeidsrett i forbindelse med inngåelse og opphør av tariffavtaler, tolkning og forståelse av tariffavtaler m.m.:

-      Arbeidstvistloven

-      Tariffavtaler (Hovedavtale og overenskomster. Forståelse og tolkning av Hovedavtalen og overenskomster. Tvister for rikslønnsnemnd, arbeidsretten og tvistenemd.

-      Tariffrevisjoner. Forbundsvise og sentrale tariffoppgjør. Revisjon Hovedavtale. Opprettelse/utvidelse av overenskomster for nye bransjer/områder.

MBLs advokater er spesialister på tariffavtalene gjeldende for MBLs medlemmer.

Bistand fra MBLs advokater vil være per telefon, saksgjennomgang møter/forhandlinger og prosedyre. 

MBLs advokater tilbyr også kurs og opplæring i temaene nevnt ovenfor

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.