Arbeidsrett

Som medlem av MBL har din bedrift rett på fri juridisk bistand. Det omfatter primært arbeidsrettslige problemstillinger. Imidlertid ytes det også rådgivning på tilgrensede rettsområder.

MBL yter bistand innen: 

Individuell arbeidsrett:

-      Ansettelser – fast og midlertidig ansettelsesforhold, arbeidstidsbestemmelser, inn og utleie av arbeidskraft, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelser mv.

-      Videre bistår vi blant annet i saker vedrørende ferielovens bestemmelser, sykepenger, lov om permittering og personopplysningsloven.

-      Rettssaker vedrørende oppsigelser og avskjed vil føres av advokater i MBL eller i NHOs Arbeidsrettsavdeling. Ta kontakt med MBL for mer informasjon om kostnader/satser.

Kollektiv arbeidsrett

MBL gir videre fri bistand vedrørende kollektiv arbeidsrett i forbindelse med inngåelse og opphør av tariffavtaler, tolkning og forståelse av tariffavtaler m.m.:

-      Arbeidstvistloven

-      Tariffavtaler (Hovedavtale og overenskomster. Forståelse og tolkning av Hovedavtalen og overenskomster. Tvister for rikslønnsnemnd, arbeidsretten og tvistenemd.

-      Tariffrevisjoner. Forbundsvise og sentrale tariffoppgjør. Revisjon Hovedavtale. Opprettelse/utvidelse av overenskomster for nye bransjer/områder.

MBLs advokater er spesialister på tariffavtalene gjeldende for MBLs medlemmer.

Bistand fra MBLs advokater vil være per telefon, saksgjennomgang møter/forhandlinger og prosedyre. 

MBLs advokater tilbyr også kurs og opplæring i temaene nevnt ovenfor

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.
  • Pernille Børset
  • Leder juridisk avdeling
  • Therese Korsmo Mjaaland
  • Advokat