Lovproposisjon om ny åndsverklov

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Regjeringen la i går frem lovproposisjon om ny åndsverklov for Stortinget. -Vi er lettet over at regjeringen på flere områder har tatt inn over seg at åndsverkloven ikke bare er en viktig kulturlov, men også en viktig næringslov for vår bransje. Nå skal vi lese proposisjonen grundig, med tanke på hvilke konsekvenser forslagene kan få for mediebransjen, og arbeide videre for en balansert og god lov, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

Regjeringen har vært opptatt av å styrke opphavsmannens rettigheter, men peker også på at disse rettighetene må balanseres mot brukernes, og gi rammebetingelser som legger til rette for omsetning av rettigheter og vekst i kreative næringer.

MBLs og medienæringens syn i høringen har blitt hensyntatt på flere områder. Blant annet har departementet skrinlagt den foreslåtte tilbakefallsretten, som ville gitt opphavsmannen rett til å si opp avtalen og ta tilbake rettigheter dersom erververen ikke bruker disse innen tre år. Man har også gått vekk fra forslaget om en særegen bevisbyrderegel som ville gitt erververen bevisbyrden for at rettigheter er overdratt.

Den foreslåtte lovfestingen av overdragelse av rettigheter i arbeidsforhold er endret, slik at det nå presiseres at overdragelsen også kan omfatte rett til videreoverdragelse. Bestemmelsen foreslås også å bli gjort gjeldende i oppdragsforhold. 

Lovproposisjonen finner du her