Foto:

Kvinnene inntar ledergruppene

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

- At mangfoldsarbeidet nå også gjenspeiles på alle nivå i ansettelser, tyder på at virksomhetene har fokus på rekruttering av kvinner og på å utjevne kjønnsbalansen i bedriftene, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL. Foto:

For andre gang har MBL undersøkt kjønnsbalansen i norske mediebedrifter. Resultatene viser at kvinnene nå tar steget opp og er på vei inn i ledergruppene. Det er en tydelig endring i kjønnsbalansen fra 2018 spesielt i redaksjonelle bedrifter, der andelen kvinner i ledergruppene øker med 10 prosentpoeng.

-Dette er gode tall. Det siste året har det vært gjort mange gode tiltak for å øke bevisstheten rundt kjønnsbalanse og kvinnelige ledere i mediebransjen. Mentorprogrammet i regi av MBL og Medienettverket, er et godt eksempel på dette. At mangfoldsarbeidet nå også gjenspeiles på alle nivå i ansettelser, tyder på at virksomhetene har fokus på rekruttering av kvinner og på å utjevne kjønnsbalansen i bedriftene, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL.

134 bedrifter har levert inn til kjønnsbalanseregnskapet både i 2018 og 2019. 80,5 prosent av oppføringene er for redaksjonelle bedrifter. Bedriftene som har svart på undersøkelsen har rapportert alle ansatte totalt, og så rapportert ansatte fordelt på ledergruppe, mellomledere og ansatte. På ledergruppenivå er det en økning i andelen kvinner med 9 prosentpoeng i perioden for alle typer bedrifter, og det er en total økning i antall personer i ledergruppene på 13 prosent.

Redaksjonelle bedrifter best i klassen
Redaksjonelle bedrifter er den største gruppen i kjønnsbalanseundersøkelsen og representerer 8 av 10 ansatte. I disse bedriftene har kvinneandelen i ledergruppen økt med 10 prosentpoeng det siste året. Kvinner utgjør i 2019 nærmere halvparten av de redaksjonelle ledergruppene. Andelen kvinnelige mellomledere øker også noe, mens andelen medarbeidere har en stabil kjønnsfordeling.

Kjønnsfordelingen innenfor de ulike kategoriene viser at trykkerier og distribusjon fortsatt er dominert av menn, mens det i redaksjonelle virksomheter er en jevnere kjønnsbalanse. I kategorien annet er det et flertall kvinner. For alle kategorier med unntak av distribusjon er det en svak trend mot en høyere kvinneandel fra 2018 til 2019.

-Da vi undersøkte kjønnsbalansen i mediebedriftene i 2018, så vi at kvinnene falt fra før de nådde ledergruppene. Nå ser det ut til at kvinnene i større grad tar steget inn i ledergruppene og her er de redaksjonelle bedriftene ledende. Det er gledelig at vi allerede etter ett år ser endringer i denne statistikken, sier Nedreberg. 

Flere kvinner ansettes
Andelen nyansatte kvinner har økt fra 39 til 60 prosent, men her er det også viktig å nevne at over 4 av 10 nyansettelser i 2018 ble gjort innenfor distribusjon hvor vi har sett at mannlige ansatte dominerer. I 2019 ble 76 prosent av ansettelsene gjennomført i redaksjonelle virksomheter, mot 53 prosent i 2018. Det var flere registrerte nyansatte i 2018 enn i 2019 for de sammenlignbare bedriftene. 

Tallene viser en økning i kvinneandelen for nyansettelser i samtlige virksomheter det siste året, bortsett fra hos trykkeribedriftene. For redaksjonelle bedrifter var 7 av 10 nyansettelser kvinner, og det ble også ansatt flere kvinner enn menn i konsernene og i kategorien annet (som inkluderer salg/tjenestesenter etc.). Hos trykkeriene og i distribusjonsbedriftene var 2 av 3 nyansettelser menn.

NRK med i undersøkelsen fra 2019 
I 2019 rapporteres det også MBL medlemmer som ikke deltok i 2018, i tillegg har NRK kommet til i undersøkelsen. Ser vi kun på tallene for 2019, er det 183 innrapporterte bedrifter med over 12 000 ansatte. 

Kjønnsbalanseundersøkelsen for 2019 viser at for de innrapporterte bedriftene er det totalt 41 prosent kvinner og 59 prosent menn som er ansatt. Det er en høyere andel menn enn kvinner på tvers av alle stillingsnivåer i 2019. Forskjellene er minst på mellomledernivå, men relativt jevn uavhengig av stilling. I de redaksjonelle bedriftene, som representerer flest ansatte i kjønnsbalanseregnskapet også i 2019, er det en bedre balanse mellom kjønnene, hvor kvinner utgjør 46 prosent av ledergruppene, 48 prosent på mellomledernivå og 44 prosent av medarbeiderne. 

Blant de nyansatte i 2019 er det 52 prosent kvinner. Det er i konsernene og i redaksjonelle bedrifter at det er ansatt en høyere andel kvinner enn menn de siste tolv månedene, hvor nærmere 6 av 10 nyansettelser er kvinner.

- Denne undersøkelsen viser at bransjen bevisst har jobbet med kjønnsbalanse det siste året, og det skal vi fortsette med, men mangfold i videre forstand blir viktig de neste årene. Jeg tror ledere i norske mediebedrifter har fått mer bevissthet rundt dette nå, sier Nedreberg.

Rapporten: Kjønnsbalanse i norske medier 2018/2019