MBLs mangfoldsundersøkelse 2021: Nærmere målet om kjønnsbalanse - flerkulturelt mangfold settes på agendaen

Publisert

Den totale andelen av kvinner i mediebransjen har gått svakt frem det siste året. Det er nå totalt 43 prosent kvinner i bransjen. Dette er en fremgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er de redaksjonelle virksomhetene og konsernene som har best kjønnsbalanse med henholdsvis 47 prosent og 52 prosent kvinner. Over halvparten av mediebedriftene er lite tilfreds med det flerkulturelle mangfoldet de har i dag, men 60 prosent har nå satt fokus på dette og sier de jobber aktivt med å øke denne mangfoldsandelen.

HER ER RAPPORTEN

-Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsning på bedre kjønnsbalanse gir resultater, og nå sier også mange mediebedrifter at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad. Dette er positivt, men også naturlig, her har vi en vei å gå som bransje og her kan vi samarbeide om gode tiltak sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

MBLs mangfoldsundersøkelse for 2021 del1 rapporterer på kjønnsbalanse og flerkulturelt mangfold/flerkulturell kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført blant alle MBLs medlemsbedrifter og NRK. Den gjennomføres for 3 gang, nytt i år er utvidelsen fra kjønnsbalanse til mangfold. Undersøkelsen viser at andelen kvinner totalt i ledergruppene i bransjen holder seg uendret på 39%. Det er likevel store endringer dersom vi ser på de ulike virksomhetstypene. De redaksjonelle virksomhetene hadde sist klart flest kvinner i ledergruppene med en andel på 43%, de går nå 2 prosentpoeng tilbake til 41%. Konsernene øker sin andel betraktelig med +16 prosentpoeng, og er den virksomhetstypen som har størst andel kvinner i ledergruppene i dag med 42%.

Det er også en generell økning i andel kvinner blant mellomledere og medarbeidere. Når det kommer til nyansatte ser situasjon annerledes ut. Her går både distribusjon og konsern kraftig tilbake, noe som er årsaken til at bransjen totalt sett går tilbake 6 prosentpoeng (45%) i kvinneandel blant nyansatte.

Når det gjelder totalt ansatte i mediebedriftene er det variasjon blant virksomhetene. Det er en solid økning av andel kvinner i bedrifter i annet-kategorien (salg, markedsføring, kundesenter mm.). Denne gruppen bedrifter hadde i 2020 størst andel kvinner (55%), og går nå ytterligere frem med 8 prosentpoeng til 63 prosent kvinneandel totalt. Redaksjonelle virksomheter og konsernene er best på kjønnsbalanse med henholdsvis 47% (+ 1 prosentpoeng) og 52% (+/-0) kvinner. Distribusjon (24%) og trykkeri (11%) har lavest kjønnsbalanse.

Over halvparten av mediebedriftene sier de i stor grad jobber med å bedre kjønnsbalansen. Konsernene er de som i størst grad oppgir at de jobber aktivt med dette. Sammenlignet med de andre virksomhetstypene ligger konsernene ca. 20 prosentpoeng høyere. Trykkeribransjen ligger lavest med kun 8 prosent av virksomhetene som i stor grad jobber med å øke kjønnsbalansen.

Over halvparten av mediebedriftene er lite tilfreds/ misfornøyd med det flerkulturelle mangfoldet de har i dag

Kun 13 prosent av mediebedriftene som deltar i undersøkelsen mener de har høy grad av flerkulturelt mangfold i dag. 1 av 4 jobber i stor grad med å øke denne delen av mangfoldet, men hele 55 prosent er lite tilfreds med graden av mangfold de har på dette området i dag. 

Distribusjonsselskapene er helt klart best på flerkulturelt mangfold, det er også denne gruppen mediebedrifter som sier de jobber mest med å øke det flerkulturelle mangfoldet. 69 prosent av virksomhetene innen distribusjon oppgir at de har høy grad av mangfold. Det er langt ned til andreplassen hvor annet-kategorien ligger med 29 prosent. Ellers er det svært lavt nivå av flerkulturelt mangfold på de resterende virksomhetstypene.

Halvparten av distribusjonsbedriftene oppgir at de i stor grad jobber med å øke det flerkulturelle mangfoldet. Det er et stykke ned til redaksjonelle virksomheter hvor 1 av 4 jobber med å øke mangfoldet i like stor grad. Selv om det er få totalt sett som i stor grad jobber med å øke det flerkulturelle mangfoldet, så er det 60 prosent av mediebedriftene i undersøkelsen som sier de nå har satt dette på dagsorden og har ambisjoner om å bedre det flerkulturelle mangfoldet i bedriften. Virksomheter som har ambisjoner om å øke mangfold av kjønn har også ambisjoner om å øke mangfold av flerkulturelt mangfold/kompetanse. 

For mer informasjon:

Randi S. Øgrey, administrerende direktør MBL tlf: 911 85 601

Trine Ohrberg, informasjons- og eventansvarlig MBL tlf: 920 62 196