Nei, avisdistributører er ikke posttilbydere

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

I en høring foreslår Samferdselsdepartementet presiseringer i Postloven. For avisdistributørene innebærer dette at de blir definert som posttilbydere, noe som innebærer en rekke byrder. MBL er uenig i departementets forslag, og kommenterer dette i en fersk høringsutalelse:

«Avisdistribusjon inngår i avisenes logistikkjede, og er en integrert del av infrastrukturen som er nødvendig for at innholdet skal nå frem til leserne. Derfor bør distribusjon bare pålegges byrder som er absolutt nødvendige.

Rettskildene gir ikke støtte for den sterkt utvidende tolkning av loven departementet legger til grunn. Tvert imot er det tungtveiende hensyn som taler for at loven må tolkes i samsvar med sin nåværende ordlyd, slik at man ikke kommer i konflikt med legalitetsprinsippet. Vårt syn er derfor at forslagene endrer gjeldende rett og ikke kan fremmes som en presisering av gjeldende rett.»

Les hele høringsuttalelsen