Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og fast ansettelse

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens om fast ansettelse og regulering av arbeidstid. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. I denne artikkelen har MBLs advokater oppsummert endringene.

Presisering av hva som er fast ansettelse - § 14-9 (2):

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) vil etter lovendringen lyde som følger:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstakeren sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Hensikten med denne presiseringen av begrepet "fast ansettelse" er å skape større forutsigbarhet og klarere rammer. Presiseringen bygger på gjeldende rett og vil gjelde for alle faste ansettelsesforhold. Vilkåret om at arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang, innebærer at det må være avtalt et konkret arbeidsomfang, typisk en stillingsandel eller stillingsprosent. Arbeidsomfanget må være reelt i den forstand at det er i samsvar med, og ikke lavere enn, det omfanget arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet planlegger å benytte arbeidstaker.

Regulering av arbeidstid – krav til innhold i skriftlig arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) j) om minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen, vil etter lovendringen lyde som følger:

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

j) Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Hensikten med lovendringen er å tydeliggjøre plikten til informasjon om arbeidstid i de tilfellene arbeidet skal utføres periodevis. Lovendringene er ment å utelukke at arbeidstaker må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

Med "periodevis" siktes det til perioder der arbeid eksempelvis skal utføres i enkelte "bolker" i løpet av året, og/eller der det skal arbeides på uregelmessige, spredte dager og tidspunkter. Endringene skal sikre forutsigbarhet for arbeidstiden, og dermed når arbeidsplikten inntrer, også i de tilfellene der arbeidet utføres periodevis. Departementet presiserer at det er særlig viktig med forutsigbarhet i deltidstilfellene, fordi arbeidstaker må ha mulighet til å inngå andre arbeidsavtaler for å oppnå tilfredsstillende inntekt.

Arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, det vil si når arbeidstakeren har rett og plikt til å arbeide. Slik informasjon vil kunne gis gjennom en konkret angivelse i avtalen av de tidspunkter arbeidet skal utføres, eventuelt gjennom informasjon om og henvisning til en arbeidsplan.