Fersk STUP strategi

Publisert

STUP styret har nettopp vedtatt ny to-årsplan for perioden 2019-21. Kort fortalt skal STUP ha tilbud som bidrar til å styrke kvaliteten på og troverdigheten til norsk journalistikk.

Strategiplanen inneholder både delmål og hovedmål for perioden:

STRATEGI OG MÅL STUP 2019-2021

Bakgrunn: 

STUP-ordningen er en bransjeordning etablert mellom MBL og NJ. Ordningen er regulert i Journalistavtalen (JA) §§ 39 og 40. 

STUPs hovedoppgave er å støtte kompetanseheving av redaksjonelle medarbeidere og ledere gjennom å dele ut stipend til individuelle utdanningsprosjekt og å arrangere kurs. 

Styret forvalter ordningens midler innenfor rammen gitt i JA, og vedtar retningslinjer for STUP. Ordningen finansieres ved at bedriftene som er omfattet av ordningen betaler en årlig avgift pr. medarbeider til STUP. Avgiften er 1.600 kroner pr. medarbeider i året. 

Årlig tilfører dette ordningen ca. 5,8 millioner kroner. Ved inngangen til 2019 er egenkapitalen ca. 10 millioner kroner. 

Ordningen ledes av et styre på seks personer, hvorav tre fra hver av partene. Ledervervet alternerer mellom MBL og NJ, og sekretariatsoppgavene deles mellom MBL og NJ.

Strategi 

STUP skal ha et tilbud som bidrar til å styrke kvaliteten på og troverdigheten til norsk journalistikk.

STUP skal heve journalister og redaktørers kompetanse og tilføre ny og relevant kunnskap som kommer både det enkelte medlem og bransjen til gode.

Hovedmål i perioden: 

• Tilby ordningens medlemmer stipender som utvikler den enkelte faglig og gjør mottakeren bedre i stand til å utføre nåværende eller fremtidig arbeid i redigerte medier.

• Tilby kollektive kurs og andre åpne felles tilbud som avspeiler aktuelle behov.

• Støtte prosjekter som fremmer innovasjon, fremtidsrettet faglig utvikling og omstilling.  

• Differensiere og koordinere START- og STUP-ordningen slik at de utfyller hverandre på en best mulig måte. 

• Arbeide for å synliggjøre og heve ordningens attraktivitet og anseelse.

• Effektivisere administrasjonens saksbehandling. 

Delmål i perioden:

• Arbeide for at STUPs kompetansetiltak når bredt ut til alle som er omfattet av ordningen.

• Fortsette nedbyggingen av STUPs egenkapitalen til om lag fem millioner kroner i løpet av perioden.

  • Prioritere utviklingsprosjekter som dekker journalistenes og redaksjonenes behov for ny kompetanse.
  • Fortsette overføringene av midler til MBL og NJ som organisasjonene kan bruke til egne initierte kompetanseprosjekter.
  • Utrede og gjennomføre tiltak som kan tilbys redaksjoner enkeltvis eller i fellesskap.

• STUP anskaffer et nytt saksbehandlingssystem for å effektivisere saksbehandlingen.

• STUP markedsfører ordningen bedre. 

• STUP stimulerer og inspirerer til strategisk kompetansearbeid i bransjen.