Bekymringsmelding på vegne av lokalkringkasterne

Publisert

I nær 20 år er det blitt produsert gode, lokale TV-produksjoner blant annet takket være økonomisk støtte til lokalkringkastingsbransjen. Nå har regjeringen bestemt at halvparten av disse midlene skal brukes til å støtte utbygging av digital lokalradio. I en høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift for tilskuddsordning for lokalkringkasting ber MBL om at det defineres objektive kriterier for når digitaliseringen av lokalradio skal ansees gjennomført, slik at den delen av bevilgningen som nå settes av til digitalradioutbygging da igjen kan tilfalle hovedformålet med støtten.

Oppsummering av høringsforslaget: 

  • Det bør defineres objektive kriterier for når digitaliseringen skal anses som gjennomført. Da må den delen av formålet som angår lokalradio utgå.
  • Bruk av regelverket for bagatellmessig støtte gir uheldige konsekvenser og tilsynet oppfordres til å notifisere endringene til Eftas overvåkningsorgan som ny støtte.
  • Satsene for tilskudd til TV-produksjoner bør økes til 300.000 kroner.
  • Dagsen ordning med fagutvalg bestående av fem medlemmer, der to er fra bransjen bør opprettholdes.
  • Utlysningen for tilskudd for 2016 bør skje så raskt som mulig etter at høringsfristen er ute.
  • Utlysningen bør være en gang pr. år. Støtte til digitaliseringen bør tas først, slik at midler som ikke blir brukt tilfaller støtte til levende bilder.

I forslaget til ny forskrift for tilskuddsordningen for lokal kringkasting legges det opp til at også lokale nettaviser med web-TV kan få støtte til produksjonerFor de lokale TV kringkasterne som har vært en del av støtteordningen blir ordningen halvert i økonomisk størrelse samtidig som antallet som kan søke støtte blir kraftig utvidet. MBL gir tilslutning til utvidelsen fordi det bidrar til å gjøre ordningen plattformnøytral.

Til MBLs høringsuttalselse