Kommersiell allmennkringkasting må gis gode rammevilkår

Publisert

Det er nødvendig at kommersiell allmennkringkasting gis økonomiske rammer som muliggjør et godt tilbud i konkurranse med NRK, særlig på nyheter og aktualitet, sa adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL under høring i Stortingets familie- og kulturkomite.

Mediebedriftenes Landsforening deltok i dag på høring om stortingsmeldingen "Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald" (Meld. St. 38 (2014-2015)).

Bakteppet for meldingen er en medieutvikling hvor aktører som tidligere i liten grad konkurrerte direkte nå møtes på en felles arena: den digitale. Digital produksjon og distribusjon har snudd opp ned på publikums bruksmønstre, og dermed også på betalingsstrømmene i bransjen. NRKs rammer handler dermed også om fremtiden for norsk, betalt innholdsproduksjon.

MBL mener at meldingen har en rekke gode forslag, som er i tråd med innspill vi hadde. Den slår blant annet fast at det må være balanse mellom private og offentlig finansierte medier, viktigheten av at det eksisterer et kommersielt allmennkringkastingstilbud og betydningen av å sikre rammevilkår som legger til rette for en innovativ og konkurransedyktig kommersiell mediesektor. Forslaget om at NRK gis ansvar for egne tilbuds virkning på mediemangfoldet er særlig viktig.

Det norske mediemangfoldet trenger en kommersiell allmennkringkaster som TV 2, noe meldingen også slår fast. TV 2s sterke posisjon viser at folk vil ha en sterk kommersiell allmennkringkaster.

Det er nødvendig at også en kommersiell allmennkringkaster i et lite marked som det norske får rammebetingelser som gjør det mulig å lage og opprettholde et godt allmennkringkastingstilbud. Det er ingen tvil om at for eksempel omfattende nasjonal og internasjonal nyhetsdekning er svært kostbart, uten at det gir nødvendig økonomisk uttelling i markedet.

Derfor må Kulturdepartementet gjennom en ordning om kjøp av allmennkringkastingstjenester bidra til at en kommersiell allmennkringkaster gis mulighet til å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Også andre virkemidler må vurderes.

Dette leverte MBL til komiteen under torsdagens høring:

Her er TV2s innspill 

Her er innspill fra Norsk Redaktørforening