Kringkastingsmeldingen lagt frem

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Kulturminister Thorhild Widvey la i dag fram stortingsmeldingen "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald". Her finner du meldingen.

Kulturministeren la i sin presentasjon vekt på den raske utviklingen i mediebruk og teknologi, og understreker hvor viktig det er med balanse mellom NRK og andre medier, særlig andre allmennkringkastere.

- Av hensyn til mangfoldet er det vesentlig at staten finner den rette balansen mellom private og offentlig finansierte media. Denne meldingen går opp grensene for virksomheten til NRK på nytt, og legger til rette for en vital privatfinansiert kringkastingssektor. Vi slår blant annet fast at vi vil kunngjøre en ny avtale for en kommersiell allmennkringkaster, sier kulturminister Thorhild Widvey.

For å følge opp dette, oppnevner Regjeringen et mediemangfoldsutvalg som i lys av den digitale utviklinga i mediesektoren skal vurdere kva mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemiddel, både kringkastingsavgifta og produksjonstilskuddet best kan brukes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Regjeringen har fastsatt mandatet til utvalget, som blir oppnevnt over sommeren.

Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald

De viktigste forslagene i meldingen er:

Samfunnsoppdraget til NRK

 • NRK gis et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet.
 • NRK skal streve etter å tilføre tilbudet et element av økt samfunnsverdi, men kan óg formidle tilbud av typen som blir tilbudt av kommersielle aktører.
 • Nytt prinsipp: NRKs allmennkringkastingstilbud skal være universelt utformet
 • Nye NRK-tjenester skal i hovedsak ha redaksjonell karakter, forhåndsgodkjenningen flyttes fra Kongen i statsråd til Medietilsynet.
 • NRKs nåværende innholdsforpliktelser vil i hovedsak bli førte videre.
 • NRK-plakaten Stortinget fastsetter gjøres mer overordnet. De mer detaljerte retningslinjene fastsettes av NRKs generalforsamling. 

Konkrete krav til NRK sitt innhold

 • NRKs plikt til å sende norsk musikk i NRK P1, P2 og P3 økes fra 35 til 40 pst., andelen norsk musikk i andre kanaler skal og økes.
 • Mengden eksterne produksjoner skal økes til minst 40 pst fra 2018.
 • Konkrete krav til tegnspråk, lydtekst og synstolking av NRKs tilbud sendes på høring. 

NRKs finansiering

 • Kringkastingsavgiften gir fremdeles stabile inntekter og videreføres i inneværende stortingsperiode.
 • Et ekspertutvalg vil undersøke konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmodeller for NRK før forslag til framtidig finansiering legges fram for Stortinget.
 • Departementet vil stille økt krav til effektivisering av NRK si drift.
 • Kulturdepartementet vil jevnlig vurdere ambisjonsnivået for allmennkringkastingstilbudet, og hvordan omfanget av NRKs virksomhet påvirker kommersielle media og det totale medietilbudet til folk. 

Tilgang og betaling for NRK-innhold

 • Alle faste radio- og TV-kanaler fra NRK skal være tilgjengelige for heile befolkninga.
 • Ut over kringkastingsavgiften skal det ikke bli tatt ekstra betaling for NRK sitt allmennkringkastingstilbud.
 • NRK skal aktivt gjøre sine arkiv mest mulig tilgjengelige for kommersiell og ikke- kommersiell viderebruk så langt det er praktisk, juridisk og presseetisk mulig.

Kommersiell allmennkringkasting og NRK sine kommersielle tjenester

 • Regjeringen kunngjør ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster før TV 2s avtale går ut 31. desember 2016.
 • Av hensyn til konkurranse over landegrensene gjøres norsk reklameregelverk likere AMT-direktivet sine minimumsregler, med unnatak for forbud mot alkoholreklame og reklame rettet mot barn som ligger fast. Regjeringen vil og oppheve forbudet mot TV- reklame for reseptfrie legemiddel.
 • Tillatelsen NRK har til å ha reklame på nrk.no blir fjernet og omfanget av sponsing blir avgrensa.
 • NRK kan videreføre andre kommersielle aktiviteter, men de må være direkte knyttet til den redaksjonelle virksomheten.

Mediemangfoldsutvalg

 • Regjeringa skal oppnevne et offentlig utvalg for mediemangfold. Utvalget skal vurdere det samla norske tilbudet og særlig se på nyheter- og aktualitetsmedier sin funksjon i formidling av nyheter og debatt, og hva allmenkringkastere betyr for språk og kultur i Norge. I lys av den digitale transformasjonen i mediesektoren skal utvalget vurdere hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemiddel, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan brukes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.

Kringkastingsrådet

 • Kringkastingsrådet videreføres i sin nåværende form.
 • Departementet vil justere kringkastingsloven slik at kvalifikasjoner, erfaring og bredde, blant annet mediefaglig bakgrunn og alder får større vekt når rådet blir oppnevnt.