Medieeierskapsloven oppheves

Publisert

7. juni vedtok Stortinget at medieeierskapsloven oppheves og at vi får en ny lov om åpenhet om eierforhold i norske medier. MBL støttet begge disse endringene i høringsrunden. Når endringene trer i kraft vil dermed eierskap i mediene kun være regulert av konkurranseloven.

Stortinget vedtok dermed Kulturdepartementets forslag om å oppheve medieeierskapsloven (Lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier). Formelt skal lovendringer behandles i Stortinget to ganger, men i praksis er dette en formalitet. Dato for opphevelse bestemmes av regjeringen.

Så kommer en ny lov om åpenhet om eierskap i medier. Lovens formål er å sikre åpenhet om eierforhold i norske medier, og loven gjelder foretak som driver dagspresse, fjernsyn, radio eller elektroniske medier, samt foretak som gjennom eierskap eller samarbeidsavtaler har innflytelse over slike foretak. Det vil være Medietilsynet som skal forvalte loven, og oppgavene vil være å "bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier. Tilsynet skal innhente og systematisere informasjon om eierforholdene, og informasjonen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten."