Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Støtte til digitalisering av lokalradio

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

9. juni 2015 leverte Familie- og kulturkomiteen sin innstilling om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet. En samlet komite skriver at man "ønsker ikke at digitaliseringen skal ha en negativ effekt på de mer økonomisk ressurssvake lokalradioene, og merker seg at flere av høringsinstansene har ytret et behov for økonomisk støtte til en overgang.

Særlig i distriktene kan utbygging av DAB-nettet medføre en betydelig kostnad for aktørene, noe som kan vanskeliggjøre en digitalisering."

Komiteen skriver videre at "Komiteen viser til at regjeringen er innstilt på å øremerke omtrent halvparten av bevilgningen på dagens støtteordning for lokalkringkasting til slike formål frem til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Komiteen er opptatt av at digitaliseringen ikke skal ha en negativ effekt på de mindre lokalradioene. Komiteen viser til at dagens tilskudd blant annet går til tilskudd til forbundene, programvirksomhet, kompetansehevende prosjekter og utviklingsprosjekter."

MBL pekte under komiteens høring på at disse midlene ikke må tas fra lokal-tvs andel av tilskuddsordningen, eller at det må komme friske penger til.

-Vi mener primært dette bør være friske penger. Når bransjen nå er midt i den digitale transformasjonen – med et stadig mer tilspisset konkurransebilde -  er det ikke rett tidspunkt å halvere det eksisterende tilskuddet. Om det er slik at halvparten av tilskuddet skal brukes til DAB-overgangen, så mener MBL at dette må forstås som halvparten av lokalradioens andel av tilskuddsordningen. Men det riktige i den situasjonen mediebransjen nå er i vil være å tilføre friske midler, sier adm. dir i MBL, Randi S. Øgrey.