Svart på hvitt i statsbudsjettet

Publisert

Her er kortversjonen av mediepostene i statsbudsjettet for 2016.

Mediestøtte:

For produksjonstilskuddet er 14,8 millioner av produksjonstilskuddet til ukeaviser nå flyttet inn i samleposten Post 71. Her er postene:

 

 

Om nullmoms for mediene og avgrensning:

Dette står i Prop 1 LS Skatter, avgifter og toll

8.3.1:

"Merverdiavgiftsfritaket for aviser omfatter kun aviser som er trykt på papir. Aviser i elektronisk form ilegges merverdiavgift med 25 %. For å gi avgiftsmessig likebehandling av nyheter på papir og i elektronisk form, foreslår regjeringen å utvide fritaket til omfatte elektroniske tjenester som hovedsakelig inneholder nyheter og aktualiteter. Det foreslås at fritaket fastsettes i merverdiavgiftsloven § 6-2, samt at departementet gis fullmakt til å fastsette nærmere regler i forskrift".

8.3.3

"Videre innebærer gjeldende regelverk en avgiftsmessig forskjellsbehandling av nyheter avhengig av distribusjonsteknologi. Regjeringen foreslår derfor at merverdifritaket for papiraviser utvides til å omfatte alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og aktualitetsstoff uavhengig av plattform, dvs nyheter på pc, mobiltelefon, nettbrett, radio og fjernsyn."

"Det er departementets utgangspunkt at definisjonen av elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiraviser og at hovedkriteriet må knyttes til tjenestens innhold".

"Kriteriet vil gjelde både nettavisene (pc, nettbrett, mobil) og radio/tv. For fjernsyn vil vilkåret være at for eksempel TV2 og TV3 – som i stor grad inneholder underholdning – ikke fritas, mens eksempelvis TV2 Nyhetskanalen, BBC News, CNN og Al Jazeera vil være omfattet av fritaket".

8.3.5.

Den nærmere avgrensning av fritaket må skje i forskrift. Forskrifter skal sendes på høring med minst seks ukes høringsfrist. Departementet vil sende et forskriftsforslag på høring så snart det er klart om ESA godkjenner fritaket og med hvilken avgrensing. Fritaket vil bli iverksatt så snart som mulig.

 

Her er Statsbudsjettet

Kulturdepartementets pressemelding