Vil sikre to allmennkringkastere

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Et bredt forlik mellom alle partiene på Stortinget, unntatt Frp, ber regjeringen om å tilrettelegge for to allmennkringkastere. -Det er bra at stortingsflertallet er kommet frem til en avtale som ber regjeringen sikre en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen i løpet av 2016. Det er avgjørende at det gis rammebetingelser som muliggjør et godt tilbud i konkurranse med NRK, særlig på nyheter og aktualitet, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL.

I partienes avtale står det blant annet at NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet og flertallet ber om at det utredes nye finansieringsmodeller for "mangfoldig medieoffentlighet".

-Vi merker oss at det foreslås økt forutsigbarhet for NRKs finansiering. Det støtter vi, men det er viktig at NRK er svært bevisst på hvilke konkurransemessige effekter virksomheten har på det kommersielle markedet. Det må etableres ordninger hvor NRK aktivt støtter opp om kommersielle mediers virksomhet, for eksempel gjennom god tilgang til arkivstoff, slik det foreslås i avtalen, sier Øgrey.

LES HELE AVTALEN HER

I avtalen fremmes disse forslagene til stortingsvedtak:

 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om ny NRK-plakat og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
 • Stortinget ber regjeringen utrede en delegering av NRKs generalforsamling til en stiftelse etter svensk modell.
 • Stortinget ber regjeringen gi NRK og lisensbetalerne økt forutsigbarhet gjennom et styringssignal hvert fjerde år.
 • Stortinget ber regjeringen forsikre seg om at det som en del av ekspertgruppens arbeid med alternative finansieringsmodeller for NRK blir utredet en ordning etter finsk modell.
 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om NRKs fremtidige finansiering etter at Ekspertutvalget har levert sin anbefaling, og innen utgangen av 2016. 
 • Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen senest innen utgangen av 2016. 
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at det som del av Mediemangfoldsutvalgets arbeid blir utredet modeller som også kan finansiere andre statlige bidrag til et vitalt demokrati og en mangfoldig medieoffentlighet, slik som allmennkringkasteroppdrag på radio, pressestøtte, tilskudd til lokalkringkasting, samiske aviser, stipender og lignende.
 • Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om hvordan direktesending av store idrettsbegivenheter av nasjonal betydning i framtiden kan være tilgjengelig for det norske folk på en allmennkringkaster eller annen åpen kanal.
 • Stortinget ber regjeringen bidra til at NRKs arkiv i større grad gjøres tilgjengelig for viderebruk, forutsatt at opphavsretten blir ivaretatt.
 • Stortinget ber regjeringen foreslå avgrensning av Kringkastingsrådets mandat samt endring i oppnevnelse av medlemmer til Kringkastingsrådet.
 • Stortinget ber regjeringen utrede alternative modeller for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.