Ytringer på nett kan lettere straffeforfølges

I statsråd fredag 24. mai ble lovendringene vedr. definisjonen av offentlig sted og og offentlig handling i straffeloven sanksjonert. Endringene trer i kraft straks. Bestemmelsen om at handlingen er foretatt offentlig når den er foretatt ved trykt skrift er opphevet.

Den nye bestemmelsen sier følgende: "Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer". Loven vil for fremtiden også omfatte budskap fremsatt i radio, fjernsyn, eller lagt ut på internett i tillegg til å omfatte handlinger eller meddelelser i trykt skrift vil. 

- Lovforslaget retter opp den mangelen ved dagens rettstilstand som ble påpekt av Høyesterett i den såkalte «blogger-saken» fra i fjor sommer, sier fagsjef Pernille Arneberg Børset i Mediebedriftenes Landsforening.

Politiet henla saken mot den såkalte ekstrembloggeren Eivind Berge etter at Høyesterett ikke anså en blogg som en offentlig ytring. De lente seg på en 110 år gammel definisjon i straffeloven, fordi den nye straffeloven av 2005 av ulike årsaker ennå ikke har trådt i kraft.