Avtale om lengre arbeidsperioder og krav til hviletid

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Mulighetene for å avtale lengre arbeidsperioder og krav til hviletid er et tema advokatene i MBL opplever spørsmål rundt. Her er enkle fakta:

Arbeidsmiljøloven har regler om daglig og ukentlig arbeidsfri. Dette er for å sikre at arbeidstakere får nok hvile og fritid. 

Hvilke muligheter bedriften har for å avtale lengre arbeidsdager/ perioder og unntak fra bestemmelsen i arbeidsmiljøvern vil avhenge av om bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke. Uansett må det en avtale til og det er derfor viktig at dere planlegger i tide. Ta utgangspunkt i at dere må drøfte arbeidsplanen så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelse. 

Utgangspunktet i arbeidsmiljølovens vernebestemmelse på arbeidstid er at arbeidstakere har krav på minst:

11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer

35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager

Tillitsvalgte

Gjennomsnittsberegning gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden, som innebærer at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i perioder, mot tilsvarende kortere i andre perioder, se Arbeidsmiljølovens §§ 10-4 og 10-5.

Arbeidsgivere og tillitsvalgte i virksomheter med tariffavtale kan avtale en kortere sammenhengende arbeidsfri periode, men ikke kortere enn:

8 timer daglig eller

28 timer ukentlig

Den ukentlige fritiden er absolutt. Man kan avtale kortere daglig arbeidsfri hvis arbeidstaker får en tilsvarende periode med hvile (time for time). Denne perioden med hvile må komme senest etter at den andre arbeidsperioden er gjennomført. For eksempel kan man arbeide 16 timer, ha 8 timer fri og så arbeide nye16 timer, men man må deretter ha minst 14 timer arbeidsfri (11 timer + 3 timer kompensasjon for tapt hviletid).

Arbeidstiden skal være forsvarlig

Arbeidstidsordningen skal ikke gå ut over helsen eller sikkerheten til arbeidstakeren. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om arbeidstiden er forsvarlig. Arbeidstiden skal være kortere dersom arbeidstaker har en belastende arbeidstidsordning, og kan være lengre ved passivt arbeid. 

Tillatelse fra arbeidstilsynet

Videre kan Arbeidstilsynet samtykke til utvidede rammer for den alminnelige arbeidstiden for en periode på 26 uker. Ved slikt samtykke er grensen for den samlede arbeidstiden 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. 

Arbeidstilsynet kan også i særlige tilfeller, etter søknad, samtykke til at den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes over en periode på 26 uker. Før arbeidstilsynet treffer en avgjørelse, skal arbeidstidsordningen drøftes med de tillitsvalgte, og referat fra drøftelsene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden.

Erfaringsbasen

På Arbeidstilsynets nettside finnes digitalt søknadskjema med oversikt over hvilke vedlegg som kreves. I Arbeidstidsregisteret er det mulig å se hvilke vedtak som er fattet av Arbeidstilsynet.