Nye varslingsregler

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Fra nyttår vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling bli endret i forhold til så vel tydeliggjøring av enkelte bestemmelser som ytterligere plikter for arbeidsgiver i forbindelse med innkommet varsel.

I det følgende redegjøres kort for de aktuelle endringer omkring varslingsreglene:

1. Begrepet «kritikkverdige forhold» blir definert nærmere - § 2 A-1 (2)

Varslingsreglene gir ansatte en rett til å si fra om «kritikkverdige forhold». Hva som menes med "kritikkverdige forhold" har tidligere vært noe uklart og det er dermed positivt at en ved lovendringen nå får en nærmere definisjon av hva som anses å falle inn under dette begrepet.

Den nye bestemmelsen vil lyde som følger:

"Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten.

Arbeidsgiver pålegges aktivitetsplikt ved varsling."

2. Arbeidsgivers aktivitetsplikt - arbeidsgivers plikt tydeliggjøres

Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 2A-3 vil lyde som følger:

«Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.»

3. Arbeidsgivers plikt til å verne den ansatte

Varslingsreglene er av viktighet for at den som opplever kritikkverdige forhold, skal kunne våge å si fra. Når dette gjøres, må vedkommende varsler sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Tilføyelsen i § 2 innebærer en skjerping i forhold hva som har vært gjeldende tidligere og arbeidsgiver skal dersom det anses som "nødvendig", sørge for "tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse."

4. Varslere får utvidede rettigheter til erstatning ved gjengjeldelse

Vedkommende ansatt som er har opplevd gjengjeldelse etter å ha varslet, har også tidligere kunnet kreve erstatning fra arbeidsgiver etter de vanlige erstatningsreglene. Disse alminnelige erstatningsreglene medfører strenge beviskrav; det må påvises skyld hos arbeidsgiver og videre påvises at gjengjeldelsen har medført et økonomisk tap for vedkommende. Det har dermed ikke vært like enkelt for varsler å få medhold i eventuelt erstatningskrav mot arbeidsgiver. Ved innføring av endring på dette punkt, vil arbeidstaker kunne kreve erstatning på objektivt grunnlag, det vil si for sitt økonomiske tap uten hensyn til å måtte påvise arbeidsgivers skyld. Tidligere var regelen at erstatning på objektivt grunnlag kun kunne kreves for såkalt oppreisningserstatning/erstatning for «tort og svie."

5. Flere får rett til å varsle

I dag er det bare arbeidstakere som er ansatt eller innleid i virksomheten som har rett til å varsle. Med de nye reglene vil varslingsretten utvides til å omfatte andre grupper med tilknytning til en virksomhet, eksempelvis studenter i praksis. MBL anbefaler at selv om freelancere ikke er omfattet av loven, kan det være fornuftig å gjøre de interne varslingsrutiner kjent også for dem.

6. Formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven endres

Formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven endres for å tydeliggjøre at varsling er viktig av hensyn til et godt arbeidsmiljø.

Ny § 1-1 bokstav c sammenholdt med første ledd vil lyde som følger:

“Lovens formål er (…) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten”

7. Hva bør du/dere som arbeidsgiver foreta deg/dere i tilknytning til endringene som trer i kraft fra nyttår?

MBL understreker og anbefaler følgende:

  • Sentrale personer i bedriften må ha god kunnskap om varslingsreglene og hvordan slike saker skal følges opp internt
  • Bedriftene må gjennomgå eksisterende interne varslingsrutiner så de samsvarer med kravene i arbeidsmiljøloven. Det er av stor viktighet at de nye reglene om hvorledes et varsel skal saksbehandles inntas i eksisterende interne varslingsrutiner
  • I og med at lovendringene trer i kraft allerede på nyåret, er det viktig at den enkelte bedrift allerede nå gjennomgår sine varslingsrutiner og får inntatt nødvendige endringer/tilføyelser i tråd med de endringer som fra nyttår innføres.

MBL vil også minne om plikten til å ha skriftlige rutiner for intern varsling.

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) - LOV-2019-06-21-24 – finner du Her

Har du/dere spørsmål i tilknytning til de aktuelle endringer, er det bare å ta kontakt med MBLs juridiske avdeling.