Reglene om arbeidsgivers dekning av overtidsmat er endret

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Bedriften kan vurdere om man på sikt endrer interne rutiner, f.eks. skaffer overtidsmat til arbeidstakerne, eller dekker etter regning opp til et bestemt beløp. Foto: Schutterstock

Overtidsmat i form av refusjon av utgifter eller som direkte naturalytelse til en verdi av inntil 200 kroner er skattefritt for arbeidstaker som arbeider sammenhengende i minst 10 timer.

Hvis arbeidstaker arbeider minst 10 timer sammenhengende, kan arbeidsgiver skattefritt dekke faktiske kostnader til overtidsmat inntil en fastsatt beløpsgrense. Beløpsgrensen er den samme uavhengig av om arbeidsgiver kjøper inn måltidet og tilbyr det som en naturalytelse, eller om den ansatte selv kjøper inn måltidet og får kostnadene refundert av arbeidsgiver mot dokumentasjon. For inntektsåret 2019 er beløpsgrensen satt til kr 200.

I enkelte av MBL sine overenskomster finner man bestemmelse om matpenger; En medarbeider som har arbeidet ordinær dagtid og som samme dag må arbeide overtid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt, betales kr. 86,50 i matpenger. Dette under forutsetning av at overtiden varer minst 2 timer og bedriften ikke skaffer mat. Bestemmelsene i overenskomstene vil fortsatt komme til anvendelse, men dersom beløpet blir utbetalt uten at arbeidstaker dokumenterer faktiske utgifter til mat, vil beløpet betraktes som lønn og være grunnlag for inntektsskatt.

Bedriften kan vurdere om man på sikt endrer interne rutiner, f.eks. skaffer overtidsmat til arbeidstakerne, eller dekker etter regning opp til et bestemt beløp.