Resett-søknad avslås

Publisert

Styreleder i MBL, Pål Nedregotten.

-Etter en helhetlig og grundig vurdering er hovedstyret kommet til at det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet, slik det redegjøres for i vedtaket. Derfor avslår vi søknaden om medlemskap, sier MBLs styreleder Pål Nedregottten.

MBLs hovedstyre behandlet 4. september søknad om medlemskap fra Resett. På grunn av pandemien har behandlingen av søknaden tatt lenger tid enn ønskelig. Resetts redaktør, Helge Lurås, er holdt orientert om fremdriften i behandling av søknaden.

Utgangspunktet for enhver søknadsbehandling er at MBL ønsker publisistiske virksomheter velkommen som medlem, så lenge søkeren oppfyller de krav som det med utgangspunkt i MBLs formål er naturlig å stille til en publisistisk virksomhet.

-Det forventes av medlemmer i MBL at de både formelt slutter seg til de grunnleggende publisistiske prinsippene og aktivt arbeider for å fremme dem, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig, sier Nedregotten.

Det er lagt ned et grundig arbeid som grunnlag for styrets behandling. Styret har så foretatt en helhetlig vurdering. Konklusjonen er at det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene MBL stiller til en publisistisk virksomhet. Søknaden avslås derfor.

Vedtaket:

MBL har mottatt søknad om medlemskap fra Resett. Resett beskriver seg som en «politisk uavhengig mediekanal», og i Resetts kolofon oppgis at ansvarlig redaktør er Helge Lurås, og at Resett følger Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Medlemskapssøknaden er vurdert etter vedtektens § 2.1, som åpner for at publisistiske virksomheter opptas som medlemmer, og § 2.2.1 som sier at medlemmenes publiseringsvirksomhet må ha en ansvarlig redaktør i samsvar med redaktørplakaten. Det er lagt ned et grundig og omfattende arbeid som grunnlag for styrets behandling. Styret har gjort en helhetlig vurdering av om Resett oppfyller de krav som styret mener det er naturlig å stille til en publisistisk virksomhet i lys av MBLs formål, herunder at virksomheten

  • har en ansvarlig redaktør i samsvar med redaktørplakaten;
  • ivaretar anonymitetsretten og kildevernet, fremmer fri informasjonsformidling og en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk;
  • har et tydelig skille mellom fakta og meningsinnhold, og det fremgår klart hva som er redaksjonelt innhold og hva som er kommersielt materiale;
  • arbeider etter de etiske retningslinjer for norske medier som er nedfelt i Vær varsom-plakaten og
  • legger journalistfaglige prinsipper til grunn; at journalistikken skal belyse en sak fra flere sider, den skal gjerne være undersøkende og benytte en bredde av kilder, kildene skal primært være åpne slik at folk selv kan besiktige dem, alle kilders etterrettelighet, kompetanse og motiver skal kritisk vurderes og alle fakta skal sjekkes.

Det forventes av medlemmer i MBL at de både formelt slutter seg til de grunnleggende publisistiske prinsippene og aktivt arbeider for å fremme dem, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.

På bakgrunn av de undersøkelser som er foretatt og redegjort for mener hovedstyret det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet. I den forbindelse viser MBL også til Norsk Redaktørforenings avslag på Helge Lurås' søknad om medlemskap. Her konkluderes det med at «Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.»

Søknaden avslås.

Ved spørsmål, kontakt styreleder Pål Nedregotten 90 89 91 90