Norge mot 2025: mediene og videre digitalisering av samfunnet

Publisert

Foto: Schutterstock.

I høringsuttalelse til NOU 2021: 4 Norge mot 2025 peker MBL på at medienes rolle er sentral i et demokratisk samfunn. Digitaliseringen har åpnet store muligheter for mediene, men også gitt store utfordringer knyttet til finansiering av journalistikken. Den digitale infrastrukturen er kritisk viktig for at norske medier skal nå ut til borgerne med sine tjenester, og oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Derfor må medienes rolle og behov vektlegges i videre digitalisering av samfunnet.

Utvalget ble bedt om å analysere hvordan koronapandemien vil påvirke grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd i Norge, og foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping i privat sektor. Utvalget peker på at globale digitale aktører og nasjonale bedrifter på en rekke områder har ulike konkurransevilkår: konkurranseregler, ytringsfrihet, personvern og beskatning er kanskje de mest sentrale. MBL peker på at det er nødvendig at norske myndigheter arbeider aktivt for å rette opp disse ulikhetene. Norge må derfor aktivt støtte EUs arbeid med Digital Services Act og Digital Markets Act, blant annet for å forhindre globale aktørers misbruk av dominerende markedsposisjon i det digitale markedet.

MBL foreslår også at regjeringen må utrede og foreslå tiltak som styrker konkurransen og beskytter valgfrihet og mediemangfold i bredbåndsmarkedet over hele landet. Tiltakene må sikre at aktører som kontrollerer essensiell digital infrastruktur (som bredbåndsnettene er), opptrer nøytralt og ikke styrer forbrukernes konsum av medier og innholdstjenester.

Mediene må også ha sikkerhet for sin prioriterte tilgang til 5G som produksjonsteknologi, sikkerhet for at denne utvikles slik at den også fyller medienes behov og sikkerhet for at mediene ikke påføres høye eller særnorske kostnader. Dette er særlig viktig for formidling av levende bilder.

Les uttalelsen her.