Foto:

Stortingsflertallet bak viktige og nødvendige merknader om digital infrastruktur

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Stortinget ber om at det legges til rette for ytterligere konkurranse for å sikre brukeres valgfrihet og innholdsmangfold, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. Foto:

Den digitale infrastrukturen er kritisk for at norske medier skal nå ut til borgerne med sine tjenester, og oppfylle samfunnsoppdraget. Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling om Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester ble lagt frem i forrige uke. Meldingen omhandler nye mål for elektronisk kommunikasjon, og er av stor betydning for medienes evne til å komme ut med sitt innhold og for mulighetene til å sikre mediemangfoldet fremover.

-Vi er glad for at komiteen har lyttet til innspillene våre, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey.

Konkurranseutfordringene i bredbåndsmarkedet, og konsekvensene for forbrukerne gjennom høye priser og begrenset valgfrihet, er tydelig beskrevet i meldingen. Meldingen går imidlertid i svært liten grad inn på hvordan markedsmakt i bredbåndsmarkedet kan kobles til innholdsmarkedet, og hvordan portvokterfunksjoner og «walled gardens» kan brukes for å låse forbrukerne inne, og styre hva slags innhold og innholdstjenester forbrukerne konsumerer. Det gjelder for eksempel ved at aktøren som kontrollerer bredbåndsnett- og tjenester favoriserer eget innhold i portalen kundene må bruke, eller kobler sammen innhold og bredbåndstjenester på en måte som gjør det lite attraktivt å kjøpe tjenester fra konkurrerende aktører. Markedsmakt som brukes på denne måten vil skade mediemangfoldet.

Derfor er det positivt og viktig når komiteens flertall tar dette opp i innstillingen:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, peker på at tilgang til nyhetsmedier og innholdstjenester i økende grad skjer digitalt, og derfor er avhengig av bredbånd. Flertallet deler den bekymring som er fremført av mediebransjen om at aktører som kontrollerer forbrukernes tilgang til bredbåndsnett i økende grad blir vertikalt integrert og etablerer egne innholdstjenester. Dette innebærer at aktørene kan opptre som portvoktere med egeninteresse i, og mulighet til, å påvirke forbrukernes innholdskonsum, for eksempel ved å løfte frem eget innhold på bekostning av andres, eller ved å koble sammen innholds- og bredbåndstjenester. Flertallet mener dette kan være negativt for mediemangfoldet og borgernes frie tilgang til informasjon.

Flertallet mener at det bør legges til rette for ytterligere konkurranse på tjenestenivå og føres hyppigere kontroll av markedet hvor en aktør har monopol eller spesielt sterk markedsstilling.

Og videre:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, er bekymret for hvordan svikt i konkurransen og bruk av bindingstid, koblingssalg og andre innlåsingsmekanismer som rammer forbrukerne, er til hinder for valgfrihet og begrenser tilgangen til fri informasjon.

-Dette er viktige flertallsmerknader for både forbrukerne og mediene. Stortinget ber om at det legges til rette for ytterligere konkurranse for å sikre brukeres valgfrihet og innholdsmangfold, sier Øgrey.