En samlet bransje: momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester må bestå

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

«Forslaget om å fjerne momsfritak for elektroniske nyhetstjenester innebærer svekkelse av medienes innovasjonskraft. Vår mulighet til å være relevante for yngre, og etter hvert alle, mediebrukere svekkes tilsvarende», sa MBLs styreleder Pål Nedregotten under budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag. Det samme fremholdt alle presseorganisasjonene til en engasjert komité, som stilte en rekke spørsmål om saken.

Engasjert komite

Mot slutten av en lang høringsdag var det en interessert komité som møtte presseorganisasjonene tirsdag kveld. Alle organisasjonene pekte på betydningen av fritaket. Den direkte konsekvensen av at digitale nyhetsmedier fikk fritak i 2016 var et frislipp av innovasjon. Resultatet er at Norge i dag har flest betalende digitale abonnenter i verden. Men mediene kan ikke drive fremtidsrettet digital nyhetsformidling ved kun å produsere tekst og stillbilder. Regjeringens forslag om å skille mellom «tekst og stillbilde» – med fritak – og «lyd og levende bilder» – uten fritak – vil svekke medienes innovasjonskraft. Presseorganisasjonene ba derfor Stortinget bidra til å sikre at fritaket beholdes. Spørsmålsrunden bidro til å belyse saken ytterligere.

Produksjonstilskuddet bør bli en rettighetsordning

MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey pekte under høringen på at det ville vært forståelig om det for 2023 kun ble pris- og lønnsjustering, men at forslaget til beløp for produksjonstilskuddet innebærer en nedgang i produksjonstilskudd for de som omfattes fordi det kommer flere medier inn i ordningen. Det vil derfor være en betydelig grad av usikkerhet knyttet til støtten for det enkelte mediehus så lenge ordningen er en rammeordning. For å sikre reell forutsigbarhet i ordningen bør det derfor utredes en rettighetsordning.

Allmennkringkasting

Statlig medievirksomhet må ikke svekke eller utkonkurrere private redaktørstyrte medier. MBL viste til at det er nødvendig med balanse mellom en offentlig finansiert kringkaster og private kommersielle medier, og pekte på sitt forslag fra høringen om ny NRK-plakat om en ny bestemmelse i NRK-vedtektene. Forslaget ville gjort det til en plikt for NRK å vurdere de konkurransemessige virkningene av sitt tilbud, ikke bare ved etablering av nye tjenester, men også for NRK.no og innenfor kjernevirksomheten.

Fireårige styringssignaler

Selv om fireårige styringssignaler for mediepolitikken i prinsippet er bra, pekte MBL på at det kan bli behov for tiltak i løpet av perioden. Derfor foreslo MBL utredning av en beredskapskasse, et sett virkemidler som ved behov kan iverksettes i løpet av kort tid for å sikre mediemangfoldet.

Se MBLs høringsnotat

Video fra høringen