Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert

Øystein Takle Lindholm.

Regjeringen har fremmet en proposisjon for Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. Proposisjonen er en av flere proposisjoner som følger opp Fougnerutvalgets utredning av den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. MBLs advokatfullmektig Øystein Takle Lindholm gir i denne artikkelen en oppsummering av de foreslåtte endringene.

Hovedinnholdet i denne proposisjonen er styrkingen av arbeidstakers rettigheter i konsern. Etter dagens regelverk knytter arbeidstakeres rettigheter seg hovedsakelig til virksomheten de er ansatt i.  Fougnerutvalget viste til at stadig flere selskaper organiseres i konsern, og at dette gir arbeidstakere en svakere posisjon. Det er denne samfunnsutviklingen regjeringen ønsker å adressere.

Flere arbeidsgiverorganisasjoner, herunder NHO og MBL, har kritisert de foreslåtte konsernrettighetene. Kritikken knytter seg hovedsakelig de administrative utfordringer som følger av at en svært stor gruppe vil få flere rettigheter. Dette kan føre til en god del ekstraarbeid og mulige konflikter.

Proposisjonen er for tiden under komitébehandling på Stortinget. Komitéen kommer med sin innstilling den 14. februar, og førstevotering i plenum er 21. februar.

Kort oppsummert er de viktigste forslagene til lovendringer:

  • Plikt til å tilby annet passende arbeid i konsern: Regjeringen foreslår at arbeidstakere skal ha rett til annet passende arbeid i konsernet ved en nedbemanning. Dette innebærer at man ikke kan si opp noen under en nedbemanning, hvis det finnes en annen stilling vedkommende passer til i konsernet. Tidligere har denne rettigheten kun vært i virksomheten.
  • Fortrinnsrett i konsern: Etter dagens regelverk har en del deltidsansatte og tidligere ansatte fortrinnsrett til nye stillinger i virksomheten. Regjeringen foreslår nå at utvide denne fortrinnsretten til å gjelde i konsern.
  • Rett til fast ansettelse etter tre år: I dag har midlertidig ansatte rett til fast ansettelse etter fire års sammenhengende arbeid. Regjeringen foreslår å redusere dette til tre år, slik at grensen blir lik som for vikarer.  
  • Andre forslåtte lovendringer: Regjeringen foreslår en rekke mindre endringer i arbeidsmiljøloven. De mest sentrale endringene er noen språklige justeringer av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene, en informasjons- og drøftingsplikt i konsern og en presumsjonsregel for når man regnes som arbeidstaker.