Kulturkomiteen har avgitt sin innstilling om statsbudsjettet for 2024.

Publisert

Kulturkomiteen har avgitt sin innstilling om statsbudsjettet for 2024.

Selv om SV i sitt alternative budsjett understreket at regjeringens avvikling av fritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke var å anse som aviser var et feilgrep, ble det ingen større endringer i regjeringens forslag i avtalen om statsbudsjettet som ble lagt frem 3. desember. Flertallet AP, SP og SV understreker "at skal demokratiet fungere er vi avhengig av de redaktørstyrte mediene. I tiden vi lever i, der desinformasjon kan spres raskt, bidrar disse mediene til å sikre tilgang til pålitelig informasjon. Flertallet er opptatt av å legge til rette for at norske redaktørstyrte medier også i fremtiden kan drive nyhetsformidling, både fysisk og digitalt, både for å kunne utvikle attraktive medietilbud for unge mediebrukere og for å kunne hevde seg i konkurranse med globale teknologigiganter". 

I kulturkomiteens innstilling er flertallet opptatt av å sikre nyhetsformidlingen i alle kanaler også i fremtiden, men fjorårets avvikling av momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke var å anse som aviser videreføres og de foreslåtte endringene for avisene vedtas. 

Regjeringen har tidligere varslet at de skal vurdere konsekvensene av avviklingen. Hele komiteen understreker at regjeringen da også må se på hvordan avviklingen kan påvirke mediemangfoldet på lengre sikt, jfr. totalberedskapskommisjonens anbefaling om å sikre rammevilkår som opprettholder mediemangfoldet, og konsekvensene for "fremtidige muligheten til å utvikle attraktive nyhetstilbud, blant annet for yngre målgrupper". Det tyder iallfall på at Stortinget har merket seg betydningen av et plattformnøytralt fritak i møte med den teknologiske utviklingen og for innovasjon og at regjeringen også må legge et slikt fremtidsrettet perspektiv til grunn.

- Redaktørstyrte medier er viktigere enn noensinne og momsfritaket er helt avgjørende for å sikre medienes rolle. Kulturministeren har vært tydelig på at hun fortsetter kampen for et plattformnøytralt fritak også forbi dette budsjettet og hun kan finne støtte i det arbeidet i Stortinget, sier Randi S. Øgrey, adm. direktør i MBL.

De borgerlige partiene har bla. samlet seg om denne merknaden:

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser til at rollen til de redaktørstyrte mediene er viktigere enn noen gang. Merverdiavgiftsfritaket er et svært viktig virkemiddel for å støtte oppunder denne rollen. Fjorårets fjerning av fritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke var å anse som aviser i merverdiavgiftsloven § 6-2 innebar at man forlot prinsippet om plattformnøytralitet som Stortinget la til grunn i 2015, da fritaket avisene alltid har hatt, ble gjort plattform- og teknologinøytralt. Dette prinsippet er av stor betydning for medienes mulighet til omstilling og innovasjon og evnen til å nå ut til publikum, særlig yngre generasjoner som i stor grad baserer seg på lyd og levende bilde. Disse medlemmer mener det er uheldig at TV2 sitt nyhetsinnhold ikke lenger omfattes av merverdiavgiftsfritak og at det fortsatt vil være begrensninger knyttet til bruk av andre formater enn tekst og stillbilder for avisene. Regjeringen burde sikret et plattformnøytralt merverdiavgiftsfritak for nyhetsmediene, og målrettet adressert de utilsiktede konsekvensene knyttet til TV-distributørenes salg av TV-kanalpakker med utenlandske nyhetskanaler som ikke er rettet mot et norsk publikum. Disse medlemmer mener regjeringen bør gå i dialog med mediebransjen med sikte på å fremme et forslag om et plattformnøytralt merverdiavgiftsfritak for nyhetsmedier så snart som mulig.

- Det er veldig gledelig at de borgerlige partiene er tydelig på at regjeringen må sikre et plattformnøytralt momsfritak, sier Randi S. Øgrey, 

Venstre og MdG har i sine alternative budsjetter også lagt inn penger for gjenninføringen av §6-2, med de presiseringene MBL har tatt til orde for, og FrP fremmer i kulturinnstillingen et såkalt verbalforslag hvor de ber regjeringen fremme et slikt forslag.

Hele innstillingen ligger her, omtale om momsen er plassert to forskjellige steder under kap 4.26.1 og 4.26.4