Presseorganisasjonenes syv innspill til ekstremismekommisjonens rapport

Publisert

Fra venstre: Leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening, Randi S. Øgrey og generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Ingen demokratiske samfunn kan sikre seg helt og holdent mot terroranslag og ekstremisme. Det påpeker både ekstremismekommisjonen og Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag. Samtidig fremhever presseorganisasjonene at all søken etter nye tiltak for å forebygge og avdekke radikalisering og ekstremisme, må sees i sammenheng og veies opp mot med andre demokratiske verdier: Jo mer inngripende et tiltak er, jo strengere krav må det stilles til begrunnelsen og den sannsynlige effekten av tiltaket.

Norsk Presseforbund, Mediebedriftens Landsforening, Norsk Journalistlag høringsinnspill til NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet, kan oppsummeres i sju punkter:

Innspill 1: Det må utvises varsomhet ved bruk av ny teknologi og digital overvåking.
Innspill 2: Det er behov for å sikre og styrke demokratiske kontrollmekanismer.
Innspill 3: Det bør jobbes for forebygging framfor forbud.
Innspill 4: Vi trenger en kraftfull mediepolitikk som sikrer et mangfold av redaktørstyrte, journalistiske medier.
Innspill 5: Redaktørstyrte journalistiske mediers arbeid og metode med verifisering, kildebredde og etiske vurderinger, bygger motstandskraft.
Innspill 6: Det haster å gjennomføre DSA i norsk rett, Medietilsynet bør være tilsynsorgan.
Innspill 7: Det er behov for kunnskapsinnhenting og forskning

Les høringsinnspillet her