Valgkomitéens innstilling til MBLs hovedstyre

Publisert

Siv Juvik Tveitnes (Schibsted) og Per Magne Tveiten (Mentor).

Dagens styreleder Siv Juvik Tveitnes og nestleder Per Magne Tveiten foreslås begge gjenvalgt. I tillegg er det foreslått flere nye styrerepresentanter fra både konsern og frittstående mediehus.

Her er forslaget til nytt hovedstyre:

Siv Juvik Tveitnes, Schibsted - gjenvalg (2024-2026)

Einar Hålien, Schibsted - gjenvalg (2024-2026)

Harald H. Rise, Polaris Media - gjenvalg (2024-2026)

Marte Ingul, Amedia - gjenvalg (2024-2026)

Håvard Solheim, Amedia - NY (2024-2026)

Ola Stave, Hallingdølen - NY (2024-2026)

Tina Mari Flem, NTB - NY (2024-2026)

Alexandra Beverfjord, Aller Media - NY (2024-2026)

Styremedlemmer som ikke er på valg: Lene Vindfeld - TV2 (2023-2025)

Per Magne Tveiten, Mentor - gjenvalg, ses i sammenheng med valg av nestleder.

Videre foreslås som:

Leder: Siv Juvik Tveitnes Nestleder: Per Magne Tveiten Leder og nestleder velges for ett år

Styremedlemmer velges for en periode på to år. Unntak er der maksimal tid er nådd som ordinært styremedlem og valget er knyttet til valg av styreleder/nestleder.

Med dette forslaget vil styret bestå av 5 kvinner og 5 menn.  

Som personlige varamedlemmer, basert på de som er på valg, i tillegg til erstatning av varamedlemmer som har blitt faste medlemmer i styret eller har sluttet i bransjen/bedriften, foreslås:

Vebjørn Selbekk, Dagen - gjenvalg (2024-2026) - vara for Per Magne Tveiten

Anne Mari Nordbø, Story House Egmont - NY (2024-2026) - vara for Alexandra Beverfjord

Veslemøy Østrem, Altinget - NY (2024-2026) - vara for Tina Mari Flem

Camilla Skaar, Hordaland Folkeblad - NY (2024-2026) - vara for Ola Stave

Alle velges for en periode på to år.

Personlige varamedlemmer som ikke er på valg:

Kjersti Sortland, Schibsted - vara for Siv Juvik Tveitnes og Einar Hålien (2023-2025)

Kristina F. Nilsen, Amedia - vara for Marte Ingul og Håvard Solheim (2023-2025)

Gunn Kari Hegvik, Polaris Media - vara for Harald H. Rise (2023-2025)

Roger Valhammer, TV2 - vara for Lene Vindfeld (2023-2025)

Personlige varamedlemmer sikrer representasjon ved forfall. I saksfremlegg om nye vedtekter i 2021 sto følgende: Det er ønskelig at varamedlemmer i tillegg kan innkalles ved behov, for eksempel i saker der den bedrift eller gruppering varamedlemmet representerer har en sentral interesse.

Vedtektene, besluttet på årsmøtet i 2021, gir føringer for valg av styremedlemmer. Styret består av 10 faste medlemmer. Det er åtte personlige varamedlemmer.

Vedtektene om hovedstyret: Hovedstyret, bestående av leder, nestleder, åtte andre faste styremedlemmer samt åtte varamedlemmer, skal være sammensatt på en måte som avspeiler medlemsmassen, ulike interessegrupper og kompetanse, dog slik at bedrifter eller sammenslutninger av bedrifter (konsern) som representerer mer enn 7,5 prosent av medlemsmassens samlede årsverk, skal ha rett til minst ett styremedlem med personlig vararepresentant, mens bedrifter eller sammenslutninger av bedrifter (konsern) som representerer mer enn 15 prosent av medlemsmassens samlede årsverk skal ha rett til minst to styremedlemmer med én personlig vararepresentant.

Personlige varamedlemmer bør representere samme gruppering/interesse som det faste styremedlemmet, men ikke nødvendigvis samme bedrift/konsern. Dersom et fast styremedlem i løpet av funksjonstiden ikke lenger oppfyller kravet til valgbarhet, eller har langvarig fravær, kan medlemmer som vedkommende representerer be om interimsvalg- eller suppleringsvalg, slik at representasjonen opprettholdes i perioden. Hovedstyret kan utforme nærmere retningslinjer for innkalling av varamedlemmer og avholdelse av interims- og suppleringsvalg.

Valgkomitéen

Valgkomitéen har diskutert sammensetning basert på kompetanse og mangfold, samt bred representasjon i medlemsmassen. Etter vedtektene representerer Schibsted og Amedia mer enn 15% av medlemsmassen og har rett til minst to styremedlemmer med én personlig vararepresentant. Polaris Media og TV2 representerer mer enn 7,5% og har rett til minst ett styremedlem med personlig vararepresentant.

Valgkomitéen har bestått av Øyulf Hjertenes, Schibsted, Ingeborg Heldal, Aller Media, Hilde Norddal, Amedia, Tomas Myrbostad, TV2, Espen Udland, ABC Startsiden, Ørjan Hennes, Tv Vest og Tove Nedreberg, Polaris Media (leder).

Innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig.