Fritak for arbeidsgiveravgift er det viktigste tiltaket

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

I dag går høringsfristen for Mediemangfoldsutvalgets innstilling (NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet) ut. Et tidsavgrenset fritak for arbeidsgiveravgift er utvalgets viktigste forslag. Det vil styrke norsk innholdsproduksjon og mangfold.

Det er den svært alvorlige situasjonen knyttet til å finansiere den viktige journalistikken som er bakgrunnen for forslaget. Mediemangfoldsutvalget peker på at alternativet vil være at vi står i akutt fare for å miste journalistikk som er helt nødvendig i et velfungerende demokrati. Risikoen og kostnadene for samfunnet vil bli uakseptable dersom journalistikken skulle bli vesentlig svekket.

Les hele MBLs høringsuttalelse