Kulturministeren mottok NRK-rapport

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

I dag mottok kulturministeren Medietilsynets rapport om bla. NRKs innvirkning på det kommersielle mediemarkedet. Hovedkonklusjonen er at NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge. Samtidig fremheves at den kommersielle delen av mediebransjen er under press fordi mediebransjen står i en krevende transformasjonsfase.

- Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot disse aktørene, men at løsningen ikke er å svekke NRK, sier  Medietilsynets direktør Mari Velsand.

- Mediemangfold er avgjørende for ytringsfrihet og for demokratiet vårt. Derfor har jeg invitert alle partiene på Stortinget til å samles om et bredt mediepolitisk forlik. Rapporten fra Medietilsynet kan gi et faktagrunnlag for den viktige prosessen vi nå skal i gang med som blant annet skal munne ut i en stortingsmelding om mediestøtten, sier kulturminister Trine Skei Grande. Hun pekte også på at NRK og mediene har en utfordring med å nå frem til gruppen unge voksne som skal være deltakere i et åpent demokrati.


Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Her er rapporten