Gode rammebetingelser er en sentral forutsetning for at avisene kan utføre samfunnsoppdraget på en god måte – om det er på papir eller på nett. Salg av aviser, enten i løssalg eller abonnement, er fritatt for merverdiavgift (moms) uavhengig av distribusjonsform.

Moms er en avgift som betales av sluttbruker. Dersom salg av aviser hadde vært momsbelagt, ville det vært en avgift som leserne betalte. Helt siden moms ble innført har salg av aviser hatt momsfritak. Fritak også for digitale utgaver ble innført 1. mars 2016.

Da merverdiavgiftsloven ble vedtatt i 1969 ble fritaket begrunnet med grunnleggende demokratiske hensyn. Senere er fritaket vurdert av en rekke offentlige utvalg. Disse har på samme bakgrunn og med ulike regjeringers tilslutning, valgt å støtte opprettholdelse av momsfritaket hver eneste gang.

Momsfritaket skiller seg derfor fra annen mediestøtte fordi momsfritaket er generelt og prinsipielt: Vi skattlegger ikke det frie ord fordi det er grunnleggende viktig for demokratiet. Alle aviser har denne demokratiske funksjonen.

Fritaket er altså begrunnet i at pressen har en særskilt funksjon som formidler av politikk og nyheter, som vaktbikkje og som forum for debatt. Demokratiet forutsetter at velgeren er informert og at hun/han selv også har anledning til å komme til orde i samfunnsdebatten. På denne måten er avisene redskap for ytringsfrihet og demokrati.