Slik blir den nye mediepolitikken

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Den nye regjerningen vil endre både mediestøtten og NRK-lisensen. - Regjeringserklæringen gir et godt grunnlag for å jobbe videre med å sikre en fremtidsrettet mediepolitikk, sier MBLs styreleder Tove Nedreberg.

- Regjeringserklæringen gir et godt grunnlag for å jobbe videre med å sikre en fremtidsrettet mediepolitikk. I dette er balansen mellom kommersielle medier, NRK og internasjonale aktører viktig. Mediemangfoldsutvalget pekte på at den svært krevende situasjonen vi nå har fordrer en aktiv mediepolitikk dersom vi skal klare å beholde det mediemangfoldet Norge, og alle lokalsamfunnene landet rundt trenger. Nå haster det, sier MBLs styreleder Tove Nedreberg.

Slik formulerer regjeringen seg om den nye mediepolitikken:

Regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale 55 mediesamfunnet.

Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid.

Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.

Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.

Regjeringen vil:

  • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
  • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
  • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
  • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
  • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
  • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.
  • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
  • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
  • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
  • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.