MBL ønsker en medieansvarslov i takt med vår tid

Nyhet, Arbeidsrett, Mediepolitikk

Publisert

Pernille Børset, leder av MBLs juridiske avdeling. (Foto: Caroline Roka)

-Dagens regler er fragmenterte og tar ikke opp i seg den teknologiske utviklingen bransjen har vært gjennom de siste årene, og MBL er derfor positive til at departementet foreslår en etterlengtet medieansvarslov. Det fremlagte høringsutkastet er et godt utgangspunkt, og vi regner med at departementet vil lytte til mediene og medieorganisasjonenes innspill, sier leder i juridisk avdeling Pernille Børset i Mediebedriftenes Landsforening.

MBL fremmer enkelte endringsforslag i sitt ferske høringssvar:

MBL ønsker ikke at loven skal avgrenses mot fagblader og ønsker også en klarere definisjon av utgiver. Videre støtter MBL forslaget om å videreføre plikten til å ha redaktør. På lik linje med de andre medieorganisasjonene ønsker MBL en eneansvarsmodell. Etter vårt syn vil dette gjøre det lettere å vite hvem som skal holdes ansvarlig, og det vil også gjøre det enklere å styrke kildevernet.  

Et krav om imøtegåelse av faktaopplysninger bør etter MBLs syn ikke reguleres i lov, men på lik linje med sammenlignbare presseetiske krav overlates til selvdømmeordningen og håndhevelse gjennom Pressens Faglige Utvalg.

MBL støtter forslaget om å videreføre det særlige objektive strafferettslige redaktøransvaret og å gjøre det teknologinøytralt. Etter vårt syn er det vesentlig at redaktøren også har ansvar for kommersielt innhold slik det er i dag.

MBL er for øvrig også enig med Medieansvarsutvalget i at det er tungtveiende prinsipielle argumenter mot å ilegge medievirksomheter foretaksstraff – både av hensyn til medienes rolle og på grunn av redaktørens uavhengighet.

Her er MBLs høringssvar