Ikke ønskelig å endre personopplysningsloven

Leder av MBLs juridiske avdeling, Pernille Børset.

MBL og Justisdepartementet er samstemte om at det er viktig med regelverk som på en god måte avveier retten til ytrings- og informasjonsfrihet og retten til personvern. Men MBL fremhever i en fersk høringsuttalelse at denne avveiningen allerede er tilfredsstillende regulert i dagens personopplysningslov § 3, og derfor er det ikke nødvendig å gjøre endring av dagens bestemmelse slik departementet foreslår.

-Den foreslåtte endringen bidrar dessuten ikke til mer forutsigbarhet, sier leder av juridisk avdeling i MBL, Pernille Børset. 

I høringsnotatet fremhever departementet at forslaget ikke er ment å medføre noen endring av rettstilstanden for medier med en sentral redaktørfunksjon og som er tilsluttet en pressefaglig selvdømmeordning. 

-Etter vårt syn er imidlertid den foreslåtte lovbestemmelsen utformet slik at det skapes usikkerhet rundt dette. Om det skal gjøres endringer i personopplysningsloven § 3, bør det presiseres i lovteksten  at personopplysninger for journalistisk virksomhet som er underlagt pressens selvdømmeordninger og/eller underlagt den kommende medieansvarslovens virkeområde er unntatt på samme måte som i dag. Slik virksomhet ligger i kjernen av ytrings- og informasjonsfriheten. En slik presisering vil bidra til forutberegnelighet, noe MBL forstår er et av formålene med den foreslåtte endringen, sier Børset.

MBLs høringsuttalelse