Ber regjeringen løfte frem ytringsfrihet og mediemangfold i ny digitaliseringsstrategi

Publisert

Foto: Schutterstock.

- Ytringsfrihet og mediemangfold må anerkjennes som avgjørende hensyn i et digitalt samfunn. Dette er hovedbudskapet i MBLs innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi.

Regjeringen har tatt sikte på å legge frem en ny digitaliseringsstrategi før sommeren, og har trukket opp ambisiøse mål og mange spørsmål. Med strategien vil de bl.a. "stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for digitalisering av næringslivet og ta opp viktige samfunnsspørsmål, som behov for bedre regulering av nye teknologier – for eksempel kunstig intelligens – og forholdet til tech-gigantene".  MBL peker på at flere av disse temaene krever en bred demokratisk debatt, utover hva som er mulig å gjøre innen rammen av en strategi og forventer derfor at regjeringen vil være relativt overordnet i strategien.

I innspillet peker MBL på at temaene som regjeringen har skissert er helt sentrale for mediene, samtidig som et mangfold av redaktørstyrte medier er av stor betydning for hvordan ny teknologi påvirker samfunnet.  Mediemangfold og en sterk offentlighet i hele Norge er forutsetninger for et levende demokrati. Et mangfold av redaktørstyrte medier med høy bruk og høy tillit, er også avgjørende for å demme opp for negative sider ved økt digitalisering og ny teknologi, som f.eks. økt potensiale for feilinformasjon, desinformasjon og påvirkningsoperasjoner. Samtidig utfordrer digitaliseringen selve finansieringsgrunnlaget for fri og uavhengig journalistikk. 

"Vi har ingen garanti for at norske medier klarer å bevare sin samfunnsrolle og evne til å finansiere journalistikken. Rollen er under stort og økende press i møte med stadig sterkere konkurranse fra globale teknologiganter, både om folks oppmerksomhet og penger og om annonsørenes budsjetter. I strategien må regjeringen anerkjenne at ytringsfrihet og mediemangfold er avgjørende hensyn i et digitalt samfunn, styrke medienes rammevilkår og jobbe for at konkurransen mot tech-gigantene blir likere", heter det bla i innspillet. 

Dette utdypes og det gis også innspill knyttet til personvern og annonsering, motvirkning av desinformasjon, åpenhet og innsyn, kunstig intelligens og bredbånd.

Les hele innspillet her.