Innhold

Åpenhetsloven

Mediepolitikk

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetens arbeid med disse forholdene.

Redegjørelse etter åpenhetsloven - 2022

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) regner seg som omfattet av åpenhetsloven. MBL har tre datterselskaper, Papirkjøp as, Mediebedriftenes Klareringstjeneste as og Nada as, som ikke er selvstendige pliktsubjekter etter åpenhetsloven. Som morselskap omfatter MBLs aktsomhetsvurderinger også risikoen i datterselskapene.

Denne redegjørelsen etter åpenhetsloven § 5 gjelder i henhold til Forbrukertilsynets veiledning perioden fra lovens ikrafttredelse 1. juli 2022 til 31. desember 2022.

Hovedformålet i åpenhetsloven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester". MBL har dette som utgangspunkt for aktsomhetsvurderingene, sammen med prinsippene i loven om forholdsmessighet, risikovurdering og prioritering.

Om MBL

MBL er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for publisistiske medier med virksomhet i Norge. MBL er organisert som en forening. Inntektene kommer i all hovedsak fra kontingent/serviceavgift fra bedriftene som er medlemmer.

MBL har som mål å bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal styrke og verne de publisistiske verdier som representeres av redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Virksomheten består blant annet i å drive politisk lobbyarbeid for medlemmene, og dokumentere bransjens utvikling. MBL er ogsåpart i tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjoner og gir juridisk bistand innen arbeidsrett til medlemsbedriftene. MBL støtter uttrykkelig fagorganisering, som bidrar til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om Papirkjøp as

Papirkjøp as kjøper og selger avispapir. Selskapet hadde en omsetning på 56,3 millioner kroner i 2022 og en balansesum på 7,7 millioner kroner. Selskapet har ingen ansatte.

Om Mediebedriftenes Klareringstjeneste as

Mediebedriftenes Klareringstjeneste as inngår avtaler med medieovervåkere om digitale kopiering på vegne av kildene. Selskapet hadde en omsetning på 9,6 millioner kroner i 2022 og en balansesum på 10 millioner kroner. Selskapet har ingen ansatte.

Om Nada as

Nada as utvikler og drifter NADA Express, et system for digital overføring av papirannonser. Systemet bidrar til automatisert arbeidsflyt og økt digital samhandling mellom annonsører/formidlere og medievirksomheter. Selskapet hadde en omsetning på 1,2 millioner kroner i 2022 og en balansesum på 2,6 millioner kroner. Selskapet har ingen ansatte.

Implementering av åpenhetsloven

Administrerende direktør har det overordnede ansvar for oppfølgning av åpenhetsloven, herunder utvikling og oppfølging av retningslinjer og instrukser samt kontraktsutforming. Administrasjonen er i gang med å utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for vårt videre arbeid med ansvarlighet i virksomheten. Arbeidet rapporteres til administrerende direktør, som vil forelegge saker for styret så langt det er nødvendig for å forankre en betryggende ansvarlighet. I tråd med åpenhetsloven vil vi gjennomføre fortløpende aktsomhetsvurderinger etter behov.

MBLs arbeid med åpenhetsloven omfatter også de tre datterselskapene.

Kartlegging og risikovurderinger

I de seks månedene åpenhetslovredegjørelsen dekker, har MBL laget en oversikt over leverandørkjeder og forretningspartnere, som grunnlag for mer omfattende kartlegging og risikovurderinger i tråd med OECDs retningslinjer på dette punkt.

For leverandører og samarbeidspartnere er oversikten, kartleggingen og risikovurderinger knyttet til land, bransje og innsatsfaktorer. MBL konsern kjøper varer og tjenester fra 164 leverandører. Risikovurderingen er gjort på 41 av disse, som utgjorde omtrent 94 % av innkjøpsvolumet.

Hoveddelen av produksjonen i MBL skjer internt av egne ansatte. Produksjonen knytter seg hovedsakelig til politisk påvirkningsarbeid, juridisk bistand til medlemmer innen arbeidsrett og utarbeidelse av statistikk. MBL bestreber seg for at denne aktiviteten utføres innenfor rammene av norsk lovgivning. Videre har MBL utarbeidet egne etiske retningslinjer for ansatte og systemer for internkontroll.

MBL selger tjenester i et svært begrenset omfang, men viderefakturerer en del tjenester til medlemmene. MBL selger ikke varer. Innkjøp av innsatsfaktorer er dermed begrenset.

Den klart største delen av MBLs leverandører er forretningspartnere. De er i hovedsak norske, og risikoen vurderes som lav for at vi bidrar til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Datterselskapene Papirkjøp AS, Mediebedriftenes klareringstjeneste AS og Nada AS selger avispapir, og drifter tekniske løsninger for digital kopiering og annonsering. MBL vurderer at ingen av disse virksomhetsområdene har en særlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller har negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold. Dessuten foregår virksomheten i Norge med rutiner for å følge norsk lovgivning. Noen av underleverandørene og forretningspartnere er etablert i Norden.

Samlet sett vurderes risikoen for negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav.

Fremover vil MBL arbeide kontinuerlig med å følge opp aktsomhetsvurderingene. MBL vurderer å utarbeide standardiserte klausuler og retningslinjer overfor underleverandører og forretningspartnere. Vi vil også arbeide med rutiner som gjør at vi kan iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Videre vil MBL følge med på aktsomhetsvurderingene til forretningspartnere og underleverandører, og om nødvendig be om ytterligere informasjon.

Planlagte tiltak

MBL fortsetter det systematiske arbeidet med åpenhetsloven. Arbeidet med å sikre ansvarlighet i egen virksomhet, hos våre leverandører og samarbeidspartnere er en løpende prosess. Vi er godt i gang med arbeidet og vil bruke tiden fremover til å ferdigstille vår handlingsplan med konkrete tiltak for det videre arbeidet. Arbeidet vil rapporteres til administrerende direktør.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven

Det er etablert en kanal for å motta henvendelser knyttet til åpenhetsloven. I tillegg er det etablert rutine for å videreformidle henvendelser som kommer fra andre kanaler, slik at alle henvendelser blir behandlet likt. Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til: apenhetslov@mediebedriftene.no 

Henvendelser besvares på innen rimelig tid, og senest tre uker etter at den ble mottatt. I spesielle tilfeller kan fristen forlenges med to måneder. Dette kan skje hvis besvarelsen av henvendelsen krever ekstra tid og innsats utover det som er vanlig for lignende henvendelser. I slike tilfeller vil den som har fremsatt henvendelsen bli orientert.

Kritiske henvendelser eller varslinger behandles omgående.

Det vil være økonomi- og administrasjonssjefen som mottar alle henvendelser til MBL med datterselskaper og svarer ut på vegne av alle selskapene.

 

Kollektiv forvaltning Åpenhetsrapport 2022