Bruk frilanseren riktig

Publisert

Når er en person frilanser og når er en person arbeidstaker? Fallgruvene er mange for en arbeidsleder som skal vurdere om en person skal ansettes eller gis oppdrag som frilanser. MBL har mange henvendelser nettopp om bruk av frilansere. Her har MBLs juridiske avdeling satt opp en nyttig smørbrødlistefor deg med personalansvar

Det er uklare grenseganger og derfor viktig å kjenne til hovedreglene.

Arbeidstakeren En person ”som utfører arbeid i annens tjeneste” er arbeidstaker etter arbeidsmiljølovens definisjon. Arbeidstakere er beskyttet av arbeidsmiljølovens bestemmelser og har krav på sykepenger og feriepenger fra arbeidsgiver. Utgangspunktet er videre at arbeidstaker skal ansettes fast, selv om det unntaksvis er tillatt med midlertidige arbeidskontrakter.

Frilanseren En frilanser er ikke ansatt, men er en selvstendig oppdragstaker som tar enkeltoppdrag for flere oppdragsgivere. Frilanskontraktens innhold er avgjørende for hvilke rettigheter og plikter som gjelder for virksomheten og frilanseren, men vanligvis har ikke frilanseren krav på hverken sykepenger eller feriepenger fra virksomheten. 

For å avgjøre om en person er frilanser eller arbeidstaker, må det gjøres en konkret vurdering, hvor en rekke momenter er relevante. 

Dette er typisk for en frilanser:

 1. Har en fri stilling og styrer sin egen arbeidstid
 2. Har andre inntektskilder ved siden av inntekten fra virksomheten
 3. Benytter eget arbeidsutstyr, for eksempel pc, mobiltelefon, kamera etc.
 4. Bestemmer selv hvor arbeidet skal utføres
 5. Kan overlate oppdraget til andre
 6. Har selv risikoen for arbeidsresultatet
 7. Mottar honorar per oppdrag

Likeledes kan det stilles opp momenter som taler for at det foreligger
et arbeidsforhold.

Dette er typisk for en arbeidstaker:

 1. Er underordnet virksomhetens ledelse og kontroll
 2. Har i liten eller begrenset grad andre inntekter enn lønnsinntekten
 3. Har ikke anledning til å påta seg oppdrag for andre
 4. Må personlig utføre arbeidet og kan ikke overlate dette til andre
 5. Arbeidet skal utføres i virksomhetens lokaler
 6. Inngår i virksomhetens vaktlister/turnus
 7. Benytter virksomhetens arbeidsutstyr ved utføring av arbeidet
 8. Virksomheten har risikoen for arbeidsresultatet
 9. Mottar fast avlønning
 10. Virksomheten trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift

Faresonen Når er man i faresonen for brudd på arbeidsmiljøloven? Det er de reelle forhold som er avgjørende. Det innebærer at det ikke er tilstrekkelig å inngå en avtale med en person om frilansoppdrag. Det er også uten betydning at vedkommende har akseptert ikke å være omfattet av arbeidsmiljølovens regler. Dersom vedkommende oppfyller momentene for arbeidstaker som er listet opp ovenfor, kan mye tyde på at personen det gjelder reelt sett er arbeidstaker.

Derfor må det skje en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med MBLs juridiske avdeling dersom du ønsker en nærmere vurdering av forholdene i din virksomhet.